ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی اهالی شهر منجیل_۲۷

0
62

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی منجیل
با تشکر از اقای علی طیب نژاد

۵۳_گِد اوجهَ داغِن کولِنی تِک باشییِن

۵۳_این ضرب المثل نصیحت به همنشینی با بزرگان مینماید به معنی(اگر قراره خاک بر سرت بریزی ) برو خاک کوههای بلند را بر سرت بریز

۵۴_یاخوندَه گئورَه بیلمیر اوزاقدَه دئوزَه بیلمیر

۵۴_این ضرب المثل شرح حال افرادیست که ثبات شخصیتی ندارند و نمیدانید با شما دوستند یا دشمن به معنی وقتی پیششان هستید چشم دیدن شما را ندارند و وقتی از انها دورید تحمل دوری شما را ندارند