برچسب: ترکی

0

قزقلعه رودبار، قزقلعه در زبان ترکی به معنی قلعه دختر

قزقلعه رودبار که قز در ترکي به معني دختر بوده وقز قلعه به معني قلعه دختر مي باشد یکی از بناهای به جا مانده از دوره سلسله ساسانیان است که در ادبيات شفاهي شهرستان...

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی اهالی شهر منجیل_۳۹ 0

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی اهالی شهر منجیل_۳۹

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی منجیل با تشکر از اقای علی طیب نژاد ۷۸_توفِردِقین یالَمَه ۷۸_این ضرب المثل زمانی بکار میرود که کسی از حرفی که زده پس میکشه به معنی...

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی اهالی شهر منجیل _۳۹ 0

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی اهالی شهر منجیل _۳۹

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی منجیل با تشکر از اقای علی طیب نژاد ۷۶_ساتَن بیر گِجَه توخ دِه آلَن بیر گِجَه آج ۷۶_این ضرب المثل در واقع تشویق به خرید و...

علی طیب نژاد منجیلی؛نسل جدید با فرهنگ و رسوم و زبان مادری خود بیگانه شده اند 0

علی طیب نژاد منجیلی؛نسل جدید با فرهنگ و رسوم و زبان مادری خود بیگانه شده اند

ضرب المثل های ترکی رایج در منجیل به نام خدا در سالیان اخیر ودر طول حضور خود در حیطه آموزش در شهر منجیل متوجه حقیقت دردناکی شدم و آن چیزی نبود غیر از بیگانه...

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی اهالی شهر منجیل_۳۸ 0

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی اهالی شهر منجیل_۳۸

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی منجیلبا تشکر از اقای علی طیب نژاد ۷۴_هامی گَلِب گَلین گورماقَه گَلین گِدِب تَزَگ یاپماقَه ۷۴_این ضرب المثل در مواقعی بکار میرود که عده ای برای...

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی اهالی شهر منجیل_۳۷ 0

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی اهالی شهر منجیل_۳۷

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی منجیلبا تشکر از اقای علی طیب نژاد ۷۲_آییئهَ خَرَنگَز نَمِلَر ۷۲_این ضرب المثل کنایه از افراد پوست کلفتی میباشد که هیچ چیزی بر ادامه کار غلطشان...

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی اهالی شهر منجیل_۳۶ 0

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی اهالی شهر منجیل_۳۶

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی منجیلبا تشکر از اقای علی طیب نژاد ۷۰_آدَمِن واری اولدی اونَه دولی دئیلَر آدَمِن یوخی اولدی اونَه دَلی دئیلَر این ضرب المثل کنایه از این است...

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی اهالی شهر منجیل_۳۵ 0

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی اهالی شهر منجیل_۳۵

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی منجیلبا تشکر از اقای علی طیب نژاد ۶۸_اَلین وِر چایدَن گِچَک اورَگِمدَکی اورَگِمدَه ۶۸_این ضرب المثل زمانی بکار میرود که یک نفر میبیند شخصی که به...

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی اهالی شهر منجیل_۳۴ 0

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی اهالی شهر منجیل_۳۴

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی منجیلبا تشکر از اقای علی طیب نژاد ۶۶_گَمیج یومبالانِر قاپاقِنی تاپِر ۶۶_این ضرب المثل کنایه از این است که هر کسی به فراخور شخصیت خویش دوست...

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی اهالی شهر منجیل_۳۳ 0

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی اهالی شهر منجیل_۳۳

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی منجیلبا تشکر از اقای علی طیب نژاد ۶۴_عالم دانِشیر خالَم دانشمییَه ۶۴_این ضرب المثل زمانی بکار می رود که شخصی که به دادن نظرات اشتباه معروف...