نامه سرگشاده مهندس عادل کشاورز به شهردار و اعضای شورای شهر منجیل

0
134

نامه سرگشاده به شهردار و شورای شهر منجیل

با سلام این نامه شاید اولین نوشته ای است که بنده در طی این چند سال مسئولیت شما در مقام سیاست گذاری و برنامه ریزی و در نهایت اجرایی بطور مستقیم خطاب به شما می نویسم
گرچه قصد اولیه ام بر این بود که مرقومه ای بصورت خصوصی برای تک تک اعضاء محترم شورا و شهردار نگارش و ارسال نمایم لاکن با خود اندیشه نمودم مگر قرار بر مطرح نمودن یکسری درخواست ها و خواسته ها و مسائل و موضوعات شخصی است که قصد ارسال خصوصی آن را داشته باشم، لذا چون آنچه را قرار بر مطرح نمودن داشتم مستقیما برمی‌گشت به مسائل و مباحث و چالشها و موضوعات مرتبط با امور مدیریت اجرایی شهری و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در راستای نحوه اداره شهر در نتیجه تصمیم به ارسال آن بصورت نامه سرگشاده نمودم تا هم شهروندان ساکن در این شهر در جریان موضوعات قرار گیرند و هم در نهایت اگر قرار بر قضاوتی هم باشد توسط همان مردمان و شهروندان قضاوت شود که بهترین قاضی و قضاوت کنندگان مسلما افکار عمومی می باشد و اما اجازه دهید وارد مباحث و موضوعات اصلی یا بنوعی دیگر وارد متن شویم و از حاشیه بدور بمانیم
اطمینان دارم بعد از این نوشتار آنچه به حاشیه خواهد رفت متن و اصل موضوع خواهد بود و جایگاه حاشیه و متن تغییر خواهد یافت اما مهم نیست چون در همیشه ایام و احوالات هستند کسانی که زمانی منافع شخصی آنها در معرض نقد و بررسی قرار می گیرد سعی در برجسته سازی حاشیه ها برای تحت الشعاع قرار دادن متن و موضوعات اصلی را خواهند نمود که در اول عرایضم گفتم که مهم قضاوت افکار عمومی است و لاغیر و اما جنابان آقایان و خانمهای عضو شورای اسلامی شهر منجیل اجازه دهید از شما عزیزان که منتخبین مردم هستید و اولین وظیفه شما بر میگردد به پاسخگو بودن در مقابل موکلین سخن را با شما آغاز نمایم، شروع بکار شما در شورا همانند دوران ماقبل تشکیل شوراهای پیش از شما با چالشی همیشگی و دائمی مصادف گردید یارگیری و جبهه گیری برای بدست آوردن مناصب بهتر در مجموعه شورا که در همیشه ادوار تشکیل شوراها با شدت و ضعف جریان داشته و متاسفانه همین چالش به ظاهر کوچک اساس و پایه بروز دوگانگیها و اختلافات بوده و هست و از قرار در آینده هم خواهد بود و همین چالش آنچنان تاثیری عمیقی در افکار و انگیزه اقلیت شورا بنوعی که بدان خواهم پرداخت و اکثریت شورا آن هم بنوعی دیگر باز از آن منظر هم بدان اشاره خواهم نمود که انگیزه حتی حضور مستمر درجلسات سلب چه رسد به همفکری و ایده پردازی و کمک حال شدن و حساسیت نشان دادن به نحوه اداره شهر و روند رو به پیشرفت یا پسرفت امورات از سوی اقلیت حاضر در شورا و رویه بی تفاوتی و روز مرگی را متاسفانه پیشه خود میسازنند و با این تفکر که چون در اقلیت قرار دارند فلذا نظرات و ایده ها و پیشنهادات انان هم مسلما از سوی اکثریت وتو یا بایکوت خواهد شد پس بهترین حرکت و رفتار پیشه نمودن راه بی تفاوتی است بدون اینکه به اهمیت این موضوع پی برده شود که در شورا تمامی اعضاء دارای مسئولیتی هم اندازه و هم عرض می‌باشند و مسئولیتهای داخلی صرفا جهت ایجاد نظم و نسق در ارتباطات و مراودات فی مابین اعضای شورا و نحوه ارتباط با شهردار بعنوان مسئول اجرایی برنامه ها و سیاست گذاریهای شورا بوده و هیچ ارجحیت و امتیازی را قبول مسئولیتهای درون شورایی برای کسی به ارمغان نمی آورد و اما آیا چنین دیدگاهی در اعضاء شوراها حاکم است پاسخ خیر است دنبال پاسخ نگردید و البته این را هم لازم است متذکر شوم مواردی که بدان اشاره رفت صرفا مختص به شورای حاصر نبوده و نیست و همیشه چرخ بر همین پاشنه در ادوار گذشته چرخیده است و گرچه اگر قوانین و آیینامه ها و دستور العمل های مرتبط با شوراها را بخوبی مطالعه شود و بدان عمل شود براحتی میتوان مشاهده نمود که اعضایی که به ظاهر در اقلیت عددی در شورا قرار دارند ابزارهای بسیاری برای ابراز وجود و پیگیری برای به کرسی نشاندن پیشنهادات منطقی اما نادیده گرفته شده خود و یا عدم به بازی گرفتن در سیاست گذاری ها و برنامه ریزیها دارند که فقط به فقط نیاز به گذاشتن وقت برای پیگیری دارد که هیچگاه و هیچ دوره ای شاهد بهره بردن از این روشها و طریقها برای حصول به نتیجه استفاده نشده به بهانه کش و قوسها و دوندگی‌ها و رفت آمدهای بسیاری که باید نمود حال که چنین است آیا بی تفاوت ماندن و بی انگیزه شدن و راهکار مناسبی است برای برون رفت از مسئولیتی که به عهده گرفته شده و برگردیم به بخش و قسمت دیگر از مسئولیت داران در سیستم سیاست گذاری شهری آن هم اکثریت عددی اعضاء شورای شهر و چگونه اندیشیدن این اعضاء نسبت به مسئولیتی که به عهده دارند و اینکه ایا صرف در اکثریت قرار گرفتن با هر علتی و عللی لابی گری یا داشتن اشتراکاتی یا اصلا دارا بودن شایستگیهایی ذاتی یا اکتسابی و هرانچه موجب گشته در اکثریت عددی برای اتخاذ تصمیمات دنبال پاسخ نگردید و ال بته این را هم لازم است متذکر شوم مواردی که بدان اشاره رفت صرفا مختص به شورای حاصر نبوده و نیست و همیشه چرخ بر همین پاشنه در ادوار گذشته چرخیده است و گرچه اگر قوانین و آیینامه ها و دستور العمل های مرتبط با شوراها را بخوبی مطالعه شود و بدان عمل شود براحتی میتوان مشاهده نمود که اعضایی که به ظاهر در اقلیت عددی در شورا قرار دارند ابزارهای بسیاری برای ابراز وجود و پیگیری برای به کرسی نشاندن پیشنهادات منطقی اما نادیده گرفته شده خود و یا عدم به بازی گرفتن در سیاست گذاری ها و برنامه ریزیها دارند که فقط به فقط نیاز به گذاشتن وقت برای پیگیری دارد که هیچگاه و هیچ دوره ای شاهد بهره بردن از این روشها و طریقها برای حصول به نتیجه استفاده نشده به بهانه کش و قوسها و دوندگی‌ها و رفت آمدهای بسیاری که باید نمود حال که چنین است آیا بی تفاوت ماندن و بی انگیزه شدن و راهکار مناسبی است برای برون رفت از مسئولیتی که به عهده گرفته شده و برگردیم به بخش و قسمت دیگر از مسئولیت داران در سیستم سیاست گذاری شهری آن هم اکثریت عددی اعضاء شورای شهر و چگونه اندیشیدن این اعضاء نسبت به مسئولیتی که به عهده دارند و اینکه ایا صرف در اکثریت قرار گرفتن با هر علتی و عللی لابی گری یا داشتن اشتراکاتی یا اصلا دارا بودن شایستگیهایی ذاتی یا اکتسابی و هرانچه موجب گشته در اکثریت عددی برای اتخاذ تصمیمات برای چگونگی اداره شهر و حتی انتخاب مدیر اجرایی یا همان شهردار قرار گیرند آیا این باید موجب قدرتمند شمردن خود و بی نیاز دانستن خود از مراجعه به خرد جمعی در میان اعضاء شورا در مرحله اول و در مرحله دوم کمک و مشورت و مشاوره گرفتن از نیروهای توانمند و اندیشمند و فرهیخته محسوب گردد؟ چون شرایط بگونه ای است که میتوان هر تصمیمی را گرفت و بدون توجه به بود نبود اقلیت شورا و یا مشورت و مشاوره با دیگران مصوبات اکثریتی را به اجراء گذاشت غیر از تکتازی بی محابا نام دیگری میتوان بدان نهاد؟ آیا به این موضوع اندیشه نمودید که زیر نظر و دید افکار عمومی قرار دارید؟ و همین افکار عمومی اگر به هر دلیلی قانع نشوند به این تکتازی های شما ابزارهای بسیاری برای فرو نشاندن حرص و آز قدرت طلبی شما دارند که بموقع قادر به استفاده از آنها براساس قوانین موضوعی میباشند چنین نپندارید که سکوت افکار عمومی نشان از رضایت یا عدم توانایی آنها برای نشان دادن عکس العملهای مناسب در چارچوب قانونی میباشد که اگر براین اندیشه استوار هستید بدانید که بیراهه و کجراهه ای را برای طی طریق انتخاب نمودید که ره به ترکستان میرود
آقایان ظاهرا چیزی حدود یکسوم از زمان مسئولیت داری شما در این مقام و منصب می گذرد این حق ما شهروندان است که از شما پرسش نماییم کدامین حرکت ساختاری را برای ایجاد منابع درآمدی پایدار حتی در حد یک ایده پردازی ارائه نمودید که بتوان نتایج حاصل از ان را در عرصه های میدانی و عملی مشاهده نمود آقایان در این مدتی که مسئولیت حضور در جلسات شورای شهرستان بعنوان نائب رئیس شورای شهرستان بودید بفرمایید دست آورد شما برای شهر در جهت بهبود وضعیت ارائه خدمات در حوزه های مختلف مدیریت شهری چه بوده که بتوان لمس نمود؟ آقای حسینی عزیز اینجا دیگر بعنوان رئیس شورای شهر میخواهم شما را بعنوان یک شهروند مخاطب قرار دهم ایا در رابطه با استیضاح شهردار به افکار عمومی مراجعه نمودید؟ رای شما به ماندگاری شهردار منبعث از خواسته افکار عمومی بود؟ جناب آقای حسینی عزیز شما بعنوان رئیس شورای شهر که همراه با سایر اعضاء شورا مسئولیت سیاست گذاری برای ارجاع به بخش اجرایی با مدیریت شهردار شهر را دارید آیا مسئولیت ورود به حوزه اجراء حتی در ریزترین امورات اجرایی همانند جابجایی کارکنان در شرح وظایف شما گنجانیده شده؟ آقای حسینی شما هنوز در مقام و مسئولیت قبلی خود در شهرستان هیچ گزارش عملکردی به شهروندان ندادید چگونه مسئولیت ریاست شورا را هم حق خود دانستید؟ جناب آقای حسینی گرامی تصور خود بنده در ایام تبلیغات انتخاب بر این بود که به آنچه می‌گویید در حد توان عمل خواهید نمود جوان هستید جویای میدان برای کار کردن و خدمت و کمک به رفع موانع و مشکلات انباشته شده از سالیان گذشته در حوزه شهری اما هیچگاه این تصور بر من حادث نشده بود ک بیشتر از آنی که به فکر شهر و مشکلات شهری باشید به فکررزومه سازی برای خود هستید شاهد بی تفاوتی شماها پاکبانان مظلوم شاهد عدم توجه شما خیابانها و کوچه های جگر زلیخا شهر ما شاهد ما فضای سبز رها شده و سطلهای زباله پوسیده شده که فقط دارای بدنه هستند و هر آنچه در آنها ریخته شود را باید در پایین روی زمین تحویل گرفت شاهد ما پیاده روهای رها شده شهر ما شاهد ما از بین بردن و نابودی درختان چند دهساله شهرمان و کاشت گونه‌های غیر سازگار با شرایط اقلیمی بدون رجوع به متخصصین امور شاهد ما بسیاری از نداشته های ما که در این مجال و مقال بازگو کردن آن نمی گنجد
آقایان کمی به دیگر تصمیم گیران و مدیران شهری شهرهای اطراف خودمان بنگرید آیا صرفا نشسته اند و در انتظار رسیدن کمکهای دولتی هستند یا خود به جد پیگیر کسب منابع درآمدی و اعتباری از منابع دیگر هستند همین امروز در جلسه شورای ترافیک اگر اشتباه نکنم مشاهده کردم شهردار رستم اباد پیشنهاد بهسازی و تغییر سیستم روشنایی بلوار اصلی شهر رستم اباد را با همکاری اداره راه و اداره برق را دادند که مصوب شد حتما آقای حسینی آقای شهردار شما در جلسه حضور داشتید آیا همین مشکل را ما در بلوار اصلی شهر نداریم آیا چندین سال مگر مشاهده نمی‌کنید نسبت به ارتفاع بیش از اندازه تیرهای برق داخل بلوار خیابان اصلی مردم معترض هستند که عملا کارآیی لازم را ندارد و بود و نبود آن هیچ تاثیری در ایجاد روشنایی ندارد چرا شما هم اعتراض نکردید و پیشنهاد همزمان را ندادید آیا شرکت در جلسات را صرفا برای حضور ظاهری و از جهت رفع تکلیف می نگرید اصلا در این سه سال کدامین پیشنهاد پذیرفته شده در جلسات شورای برنامه ریزی و یا اداری و یا سایر نشستها داده اید که عملیاتی شده سخن بسیار است اما اجازه بدهید به سایر موارد خصوصا در رابطه با عملکرد شهردار در متنهای بعدی پرداخته شود که بررسی عملکرد شهردار و نحوه تعامل برخی از اعضاء شورا با شهردار از اهمیت خاصی برخوردار است.
پایان

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید